054-8019096

תנאי שימוש רכישה ומגבלות כלליות

הנוסח הוא בלשון זכר אך פונה לשני המינים כאחד

על ידי הורדה או שימוש בתוכנות ובאפליקציות שלנו, הנחיות אלה יחולו עליך באופן אוטומטי – על המשתמש (להלן “המשתמש”) לוודא שאתה קורא אותם בקפידה לפני השימוש בהן.

האפליקציות והתוכנות של wbsender (להלן “המפעיל”) מאפשרת שליחת הודעות בחינם וללא הגבלה (בכפוף לחוק הספאם ומדיניות השימוש של וואטסאפ) דרך ה whatsapp, בניית צ’ט בוט למענה אוטומטי לוואטסאפ, בניית קישורים לוואטסאפ ועוד…

יש לעשות שימוש בתוכנות שלנו אך ורק תחת תנאי השימוש של חברת whatsapp ואי עמידה בתנאים אלה יכולה להוביל להשבתת חשבונך לצמיתות.

בכל מקרה של השבתת חשבונך על ידי חברת whatsapp והפרת תנאי השימוש על ידך, אין אנו אחראים בשום צורה לנזקים מכל צורה שעשויים להיגרם לך.  

כצעד מניעתי אנו ממליצים שלא לבצע שליחת הודעות לאנשים שאינם מצפים או רוצים לקבל ממך הודעות. 

אינך רשאי להעתיק, או לשנות את התכנות ו/או האפליקציות שלנו, חלקים ממנה או מהסימנים המסחריים שלנו בכל צורה שהיא. אינך רשאי לנסות לחלץ את קוד המקור שלה, וחל עליך איסור לנסות לתרגם אותה לשפות אחרות, או ליצור גרסאות נגזרת שלה. היישום עצמו, וכל הסימנים המסחריים, זכויות היוצרים, זכויות מסד נתונים וזכויות קניין רוחני אחרות הקשורות אליו, שייכים ל wbsender בלבד!

wbsender מחויבת להבטיח כי האפליקציה היא שימושית ויעילה ככל האפשר. מסיבה זו, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים באפליקציה או לחייב בגין השירותים שלנו, בכל עת ומכל סיבה שהיא. לעולם לא נחייב אותך עבור האפליקציה או השירותים שלנו, מבלי שיהיה ברור לך בדיוק על מה אתה משלם.

האפליקציה wbsender מעבדת נתונים אישיים שתספק לה, על מנת לספק את השירות שלנו. זוהי האחריות שלך לשמור את הטלפון שלך ואת הגישה לאבטחה של האפליקציה.

אתה צריך להיות מודע לכך שיש דברים מסוימים שאינם באחריותה של wbsender. פונקציות מסוימות של התוכנות ו/או האפליקציות יחייבו אותך לקבל חיבור אינטרנט פעיל. החיבור יכול להיות Wi-Fi, או שסופק על ידי ספק הרשת הסלולרית שלך, אבל wbsender לא יכולה לקחת אחריות על יישום שלא עובד בפונקציונליות מלאה אם אין לך גישה ל- Wi-Fi, או חיבור פעיל לאינטרנט.

אם אתה משתמש בתוכנה ו/או אפליקציה מחוץ לאזור עם Wi-Fi, עליך לזכור שתנאי ההסכם שלך עם ספק הרשת לנייד שלך עדיין יחולו. כתוצאה מכך, ייתכן שתחויב על ידי ספק השירותים שלך עבור עלות הנתונים למשך החיבור בעת גישה לאפליקציה או לחיובים של צד שלישי אחר. כשאתה משתמש באפליקציה, אתה מקבל אחריות על חיובים כאלה, כולל חיובים של נתוני נדידה, אם אתה משתמש באפליקציה מחוץ לשטח הבית שלך (כלומר האזור או הארץ) מבלי לכבות את נדידת הנתונים. אם אינך משלם החשבון עבור המכשיר שבו אתה משתמש באפליקציה, שים לב שאנו מניחים שקיבלת אישור מהמשלם על השימוש באפליקציה.

בנוגע לאחריותו של wbsender על השימוש שלך בתוכנות ו/או באפליקציות, כאשר אתה משתמש באפליקציה, חשוב לזכור שלמרות שאנו משתדלים להבטיח שהיא מעודכנת בכל עת, אנו מסתמכים על צדדים שלישים על מנת  לספק לנו מידע כדי שנוכל להפוך אותו לזמין עבורך. wbsender אינה מקבלת על עצמה כל אחריות בגין אבדן, ישיר או עקיף, שאתה חווה כתוצאה מהסתמכות מלאה על פונקציונליות התוכנה ו/או האפליקציה שלנו.

בשלב מסוים, ייתכן שתרצה לעדכן את התוכנה ו/או האפליקציה. הדרישות עבור המערכת (וכן עבור כל המערכות הנוספות שאנו מחליטים להרחיב) עשויות להשתנות, ויהיה עליכם להוריד את העדכונים אם ברצונכם להמשיך להשתמש בתוכנה ו/או באפליקציה.  איננו מבטיחים תמיד כשתעדכן את התוכנה ו/או האפליקציה היא תהיה מתאימה לך ו / או תפעל עם הגרסה הנוכחית של מערכת ההפעלה שהתקנת במכשיר שלך. עם זאת, תמיד תוכל תמיד לקבל עדכונים ליישום כאשר הם מוצעים לך, אנו רשאים גם להפסיק לספק את התוכנה ו/או אפליקציה, ועשויה לסיים את השימוש בה בכל עת מבלי להודיע על כך. אלא אם נאמר לך אחרת. עם כל סיום, (א) הזכויות והרישיונות המוענקים לך בתנאים אלה יסתיימו; (ב) עליך להפסיק להשתמש באפליקציה, ובמידת הצורך למחוק אותה מהמכשיר שלך.

 

הגבלת אחריות

האחריות הבלעדית לשימוש ותפעול מערכת שליחת ההודעות דרך הוואטסאפ היא עליך בלבד, להלן “המשתמש.” לא תהיה לך כל טענה כלפי “המפעיל” או מי מטעמו בגין כל טענה שתופנה מולך בגין שליחת ההודעות דרך הוואטסאפ בין

אם ממקבלי ההודעות או כל גוף פרטי, עסקי או מסחרי אחר בארץ או בעולם.

הינך מצהיר כי אינך עושה שימוש במערכת המפר את סעיף 30א’ לחוק התקשורת (בזק ושידורים,) תשמ”ב 1982

הינך מצהיר כי כל רשימות הנמענים שתועלנה למערכת הושגו כדין, וכי יש לך את האישור המתאים לשלוח להם הודעות על פי חוק.

“המפעיל” אינו חולקת מידע אישי ומזהה על “המשתמש” עם אף גורם שלישי ללא הסכמתו של “המשתמש.” “המפעיל” נוקט באמצעי זהירות מקובלים העומדים לרשותו על מנת לשמור, ככל האפשר, על פרטיו האישיים “המשתמש.” במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, “המפעיל” לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ל”משתמש” ו/או מי מטעמו, לרבות אם פרטיו אלה יאבדו ו/או יגיעו לכל גורם ו/או יעשה בו שימוש מכל סוג שהוא שלא בהרשאה.

שליחת ההודעות במערכת מתבצעת דרך צד שלישי (וואטסאפ) ואין “המפעיל” אחראי על זמינות השירות שלהם, קצב העברת הודעות שלהם, עבירות המסרים שנשלחו או כל סיבה אחרת שתלויה בצד שלישי זה, ו/או בזמינות או אי זמינות מקבל ההודעה המאפשרת או מונעת את קבלת המסר ששלחת.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, “המפעיל” ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו באחריות, במישרין או בעקיפין, לכל נזק מכל סוג שהוא, לרבות ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם כביכול למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או כתוצאה מכל שימוש שעשה “המשתמש”

במערכת ו/או בשירותים הנבחרים. “המשתמש” יהיה אחראי לבדו על כל התכנים מכל סוג שהם שיועלו על ידו למערכת ו”המפעיל” לא תפקח ואינה ולא תהיה אחראיתלתכנים אלה.

מבלי לפגוע באמור לעיל, “המפעיל” אוסרת מראש על “המשתמש” לעשות שימוש במערכת ו/או בשירותים המוצעים על ידה לכל מטרה הנוגדת את הדין ו/או אסורה על-פי כל דין, ובין היתר אוסרת על הכללת תכנים מכל סוג שהם בהודעות הטקסט ו/או בעלונים ו/או בדפי הנחיתה אשר נוגדים את הדין ו/או אסורים על-פי כל דין, לרבות אך לא רק כל תוכן בלתי חוקי ו/או גזעני ו/או טורדני ו/או פוגעני ו/או פורנוגרפי ו/או מעליב ו/או עוין ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או מעודד ביצוע עבירות פליליות ו/או העלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית ו/או הפוגע ברגשות הציבור ו/או המוציא לשון הרע ו/או הפוגע בפרטיות ו/או המהווה הפרה אחרת של הדין הישראלי ו/או כל דין זר אחר.

“המפעיל” רשאית (אך לא חייבת) למנוע מ”המשתמש” להעלות תוכן כזה או אחר על גבי המערכת ו/או במסגרת השירותים הנבחרים וכן רשאית (אך לא חייבת) להסיר כל תוכן מכל סוג שהוא שיסופק על ידי “המשתמש” כאמור לעיל ו/או למנוע ו/או להפסיק שימוש מצד “המשתמש” במערכת לרבות חסימת החשבון האישי של “המשתמש” במערכת, זאת מהמועד בו יוכח לה במפורש כי התוכן שהפיץ “המשתמש” באמצעות

המערכת נוגד ו/או מפר את הדין כאמור לעיל, והכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי של “המפעיל” וללא כל צורך בכל אישור מצד “המשתמש.” כל המידע ו/או הנתונים ו/או התכנים ו/או רשימת הנמענים שיימסרו על-ידי “המשתמש” ל”המפעיל” ו/או מי מטעמה לשם עשיית שימוש בהם במסגרת המערכת, אינם בבעלות ו/או בשליטת “המפעיל” ו/או מי מטעמה ו”המשתמש” יישא לבדו באחריות בלעדית בכל הקשור עם נכונות אותו

המידע ו/או הנתונים ו/או התכנים ו/או רשימת הנמענים ו/או זכותו לעשות בהם שימוש כמבוקש על ידו.

“המפעיל” ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים על כל המידע ו/או הנתונים ו/או התכנים ו/או רשימת הנמענים המועלים למערכת על-ידי “המשתמש.” האחריות הבלעדית הנובעת מהעלאה ו/או שימוש במידע ו/או בנתונים ו/או בתכנים מסוג זה ו/או מכל סוג אחר ו/או ברשימת הנמענים ו/או הנובעת משליחתם אל הנמענים השונים מוטלת על “המשתמש” עצמו בלבד על כל המשתמע מכך ו”המפעיל” ו/או מי מטעמה לא יישאו בשל כך בכל אחריות מכל סוג שהיא.

למשתמש שהעביר מידע ו/או נתונים ו/או תכנים ו/או רשימת נמענים למערכת לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי “המפעיל” ו/או מי מטעמה בעניין אותו מידע ו/או נתונים ו/או תכנים ו/או רשימת נמענים כאמור ו/או הסרתם ו/או מחיקתם על ידם, כולם או חלקם, והוא מוותר בזאת

מראש ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל סעד מכל סוג שהוא כנגד “המפעיל” ו/או מי מטעמה בעניין זה. המערכת לא מייצרת מידע ו/או תכנים בעצמה. המידע ו/או התכנים מועלים למערכת על-ידי “המשתמש” ונעשה בהם שימוש כפי שהוא ) IS AS ( ללא התערבות מצד “המפעיל.” גם אם “המשתמש” ביקש סיוע בעיצוב המסר או בהעלאת התכנים מהתמיכה של “המפעיל” בע”מ החברה לא תישא

באחריות לגבי תכנים אלה. לפיכך, אין לראות ב”המפעיל” ו/או במי מטעמה כמסייעים להפצת מידע שהפצתו או הצגתו עלולים להתפרש, במפורש או

במשמע, כהפרה של האמור בכל דין. משלוח מסרי דואר אלקטרוני ו/או הודעות טקסט ו/או עלונים ו/או קישוריות לדף נחיתה של “המשתמש,” באמצעות המערכת, אינם ולא יהוו המלצה ו/או חוות דעת ו/או הבעת דעה ו/או עידוד מצד “המפעיל” לרכוש את המוצר/ים ו/או לעשות שימוש בשירות/ים ו/או במידע המוצג במסגרת אותו דף

נחיתה. “המשתמש” לבדו אחראי לגיבוי כל המידע ו/או הנתונים ו/או התכנים ו/או רשימת הנמענים שיסופקו על ידו למערכת ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה כזאת או אחרת כלפי “המפעיל” ו/או מי מטעמה בעניין זה והוא מוותר בזאת מראש ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל סעד מכל סוג שהוא

כנגד “המפעיל” ו/או מי מטעמה בעניין זה. “המפעיל” ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל פעולה מכל סוג שהיא שתוליד קשר בין “המשתמש” לבין צד שלישי כזה או אחר כתוצאה משימוש

במערכת על-ידי “המשתמש.”

“המפעיל” ו/או מי מטעמה אינם אחראים להתקשרות שתיווצר בין משתמש לבין צד שלישי כזה או אחר כמפורט לעיל כתוצאה משימוש במערכת על-

ידי “המשתמש,” ולא יהיו אחראים לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או השירותים שניתנים ו/או מוצעים על-ידי “המשתמש” לאותו צד שלישי. “המפעיל” ו/או מי מטעמה לא יהוו צד לעסקה שעשויה להירקם בין “המשתמש” לבין כל צד שלישי כתוצאה משימוש במערכת על-ידי “המשתמש”

(בין אם תתקיים ובין אם לאו,) ולא יישאו בכל אחריות לתוצאות העשויות להיגרם בשל עסקאות מסוג זה ו/או אחרות. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, “המפעיל” ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו באחריות, במישרין או בעקיפין, לכל נזק מכל סוג שהוא, לרבות ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם כביכול למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או כתוצאה מכל שימוש שעשה “המשתמש”

במערכת ו/או בשירותים הנבחרים. “המשתמש” מצהיר כי ידוע לו כי המערכת הינה מערכת ממוחשבת אשר ייתכן כי יבוצעו על ידה שגיאות טכניות ו/או יתקיימו בה תקלות טכניות כאלה ואחרות, שיהיו בהן כדי לשבש את השירותים הנבחרים, לרבות אך לא רק איבוד נתונים ו/או עיכובים במשלוח ו/או אי מסירה ו/או מסירה לכתובת נמען שאינה נכונה או אי זמינות של דפי נחיתה וטפסים. כמו-כן, “המפעיל” אינה מתחייבת כי לא תהיה כל תקלה ו/או ליקוי ו/או כשלים בפעולת המערכת ו/או האתר ו/או ברשת האינטרנט ו/או ברשת הסלולארית ו/או אצל המפעילים של רשת האינטרנט ו/או אצל המפעילים הסלולאריים ו/או בכל מדיה אחרת אשר בה ו/או באמצעותה מוצגת המערכת ו/או האתר ו/או יישומיהם. “המשתמש” מאשר ומצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי “המפעיל” ו/או מי מטעמה במקרה של שגיאות ו/או תקלות ו/או ליקויים ו/או כשלים טכניים של המערכת ו/או האתר כמפורט לעיל והוא מוותר בזאת מראש ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל סעד מכל סוג שהוא כנגד “המפעיל” ו/או מי מטעמה בעניין זה.

“המשתמש” מתחייב לפצות ולשפות את “המפעיל” ו/או מי מטעמה על מלוא הוצאותיה ונזקיה מכל סוג שהם שייגרמו להם בשל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתופנה כנגד מי מהם מכל גורם שהוא הנוגעות ו/או הקשורות עם מתן השירותים הנבחרים למשתמש במסגרת המערכת ו/או השימוש שעשה “המשתמש” במערכת, לרבות אך לא רק ממי שלטענתו הוא בעל הזכויות בתוכן שהועלה על-ידי “המשתמש” למערכת ו/או בעל הרשאה ו/או זיכיון לעשות בתוכן שימוש ייחודי ו/או בלעדי ו/או ממי שלטענתו נשלח אליו על-ידי “המשתמש” באמצעות המערכת תוכן מזיק ו/או מפר ו/או הנוגד את הדין ו/או ממי שלטענתו לא נתן הרשאתו למשלוח תכנים אליו מטעם “המשתמש.”

כמו-כן, “המשתמש” מתחייב להצטרף לכל הליך משפטי ו/או מעין משפטי שיינקט (אם יינקט) כנגד “המפעיל” ו/או מי מטעמה בגין השימוש שעשה “המשתמש” בשירותים הנבחרים במסגרת המערכת ו/או השימוש שעשה “המשתמש” במערכת ולשאת לבדו במלוא האחריות המשפטית הנובעת מכך ובמלוא ההוצאות והנזקים מכל סוג שהם שייגרמו ל”המפעיל” ו/או למי מטעמה בשל כך. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, הפרה מצד “המשתמש” ו/או מי מטעמו של תנאי מתנאי השימוש במערכת יזכה את “המפעיל” ו/או מי מטעמה, בנוסף לסעדים המגיעים להם מ”המשתמש” ו/או ממי מטעמו על-פי כל דין, אף לשיפוי ולפיצוי מלאים ומידיים על כל הנזקים וההוצאות שייגרמו להם עקב ההפרה. “המשתמש” מצהיר כי קרא בעיון את תנאי השימוש במערכת, הבין את תוכנם והוא מסכים מרצונו המלא למלוא תנאי השימוש במערכת ומתחייב למלא אחר כל ההתחייבויות שנטל על עצמו כמפורט לעיל.

 

תנאי רכישה והחזרות

הרישיון שרכשת עבור התכנה הוא לשימוש במחשבך האישי בלבד! חל איסור להעביר את הרישיון לאדם ו/או בעל עסק אחר או לסחור ברישיון עבור כסף או כל תמורה אחרת. הפרת תנאי זה תוביל לביטול רשיונותיך לאלתר ללא החזר כספי. 

על פי חוק הגנת הצרכן סעיף 6 א (8) הזכות לביטול עסקה לא תחול על מוצר הניתן להחלפה, שכפול או שעתוק כגון תכנות. בהתאם לזאת לאחר רכישת התכנות ו/או האפליקציות של WBSENDER והורדתה למחשב או למכשיר הנייד שלך לא ניתן בשום צורה לקחת אותה ממך ולכן לא ניתן לבטל את העסקה בשום דרך.  

לגבי מוצרים ושירותים לגביהם קיימת הזכות לביטול עסקה, היה וביטל הצרכן את הסכם הרכישה, כאמור בתקנה 2 לחוק הגנת הצרכן, רשאי העוסק לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם.

בכל מקרה בו בוצעה התקנת של תוכנה או אפליקציה על גבי המחשב או הטלפון שלך, וקיבלת הדרכה על השימוש בה, דמי התשלום בגין ההדרכה לא יושב ללקוח בשום מצב. עלות דמי הדרכה לשעה הם 350 ש”ח לפני מע”מ ועשויים להתעדכן מעת לעת ללא התראה מראש.

למען הסר ספק, דמי ההדרכה יתווספו לדמי ביטול העסקה שיגבו בכל מקרה.  

 

מדיניות פרטיות

ככלל אין לחברת WBsender גישה לתוכנות מחשב או אפליקציות מקומיות שמוקנות על גבי מחשבים או מכשירים סלולריים, לרבות הנתונים שהוזנו בהן.

ברם, במסגרת השימוש במערכות, המשתמש מתחייב לעמוד במלוא דרישות הדין ככל שהן נוגעות לשמירה והגנה על פרטיותו של כל גורם שהוא ובין היתר של הנמענים השונים כהגדרתם לעיל, לרבות מלוא דרישות חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981 ותקנותיו.

חברת WBsender תהא רשאית להשתמש במידע שנמסר לה המשתמש לצרכים פנימיים בלבד.

חברת WBsender מתחייבת לא להעביר לכל גורם שלישי ולא להשתמש בעצמה, ברשימת הנמענים ובמידע שיועלה על-ידי המשתמש למערכת, מבלי לקבל את הסכמתו של המשתמש.

חברת WBsender אינה חולקת מידע אישי ומזהה על המשתמש עם אף גורם שלישי ללא הסכמתו של המשתמש. עם זאת, חברת WBsender עשויה לחלוק מידע מתומצת על המשתמש, שאינו מזהה, עם מפרסמים, שותפים עסקיים, מממנים וגופים אחרים. חברת רב מסר תחלוק מידע אישי ספציפי על משתמש אם נדרשה לעשות זאת במטרה להיענות לכל הליך חוקי בר-תוקף כגון צו חיפוש, זימון לבית משפט / בית דין, חוק או צו בית משפט / בית דין / כל ערכאה שיפוטית כזאת או אחרת.

המשתמש מסכים ומאשר בזאת כי חברת WBsender ו/או מי מטעמה רשאים להיכנס בכל עת לחשבון האישי של המשתמש במערכת, בין היתר (אך לא רק) כדי לבצע בדיקות טכניות ו/או לסייע ללקוח בכל שאלה ו/או תקלה במערכת ו/או בתפעולה.

חברת WBsender נוקטת באמצעי זהירות מקובלים העומדים לרשותה על מנת לשמור, ככל האפשר, על פרטיו האישיים המשתמש. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, חברת WBsender לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו, לרבות אם פרטיו אלה יאבדו ו/או יגיעו לכל גורם ו/או יעשה בו שימוש מכל סוג שהוא שלא בהרשאה.

חברת WBsender רשאית להחליט לשנות את מדיניות הפרטיות שלה מעת לעת והמשתמש נותן בזאת את הסכמתו מראש לכל שינוי כזה או אחר שייעשה בה וכן כי כל שינוי כאמור יחול ויהא תקף בהתייחס למשתמש.


מדיניות שירות לקוחות, תמיכה בתקלות והדרכות

לקריאת המדיניות המלאה לחצו כאן – המדיניות היא חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש והרכישה 


שינויים בתנאים וההגבלות

אנו עשויים לעדכן את התנאים וההגבלות ומדיניות השירות והתמיכה שלנו בכל עת. לכן, מומלץ לעיין בדף זה מעת לעת עבור כל שינוי . שינויים ייכנסו לתוקף מיד לאחר פרסומם בדף זה.

אם יש לך שאלות או הצעות בנוגע לתנאים וההגבלות שלנו, אל תהסס ליצור איתנו קשר. ב support@wbsender.co או בטלפון ובוואטסאפ 054-8019096

הצהרה חשובה

כל התוכנות והפיתוחים עבור וואטסאפ, ו/או וואטסאפ לעסקים הם פרי פיתוח עצמאי של wbsender ואין להן שום קשר לחברת וואטסאפ או פייסבוק העולמית.

התכנות והכלים שאנו מייצרים אינם משמשים לשליחת ספאם ואין בהם כדי לעודד ספאם.

כל התוכנות והכלים נועדו אך ורק לשימוש מול משתמשים להם יש לך הרשאה לשלוח להם הודעות על פי חוק התקשורת במדינה שבה הינך פועל, ועל פי המדיניות של חברת וואטסאפ העולמית.

מאחר ומדובר בתוכנות המותקנת על גבי המחשב שלך אין אפשרות לביטולים ולקבל החזר כספי לאחר הרכישה וזאת על פי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע”א-2010.

לפרטים נוספים על תנאי ומדיניות השימוש בתוכנות והכלים שלנו יש לקרוא כאן

קישורים נפוצים

© 2019 All rights reserved​

כל הזכויות שמורות ל wbsender